Systém environmentálního řízení

Naše společnost se zavázala dodržovat platné právní předpisy a ustanovení týkající se životního prostředí a schválenou dokumentaci k  provozování všech činností společnosti. Aktivně spolupracujeme s orgány státní správy, místními orgány a dotčenými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí. Vytváříme vhodné podmínky ke komunikaci mezi zaměstnanci a vedením společnosti a mezi společností a veřejností pro poskytování informací o našich činnostech a jejich dopadech na životní prostředí. Každý rok upřesňujeme hodnotitelné cíle ochrany životního prostředí. Tyto cíle dokumentujeme, průběžně hodnotíme jejich plnění a vytváříme podmínky k plnění těchto cílů všemi zaměstnanci společnosti. Používáním vhodných technologií, neustálým zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a hospodárným nakládáním se všemi vstupními surovinami se snažíme minimalizovat negativní vlivy všech činností společnosti na životní prostředí a preventivně působíme proti jeho znečišťování. Zavedením systému environmentálního managementu do života společnosti chceme neustále vylepšovat environmentální profil společnosti a zvyšovat tak environmentální výkonnost organizace i při rozvíjející se podnikatelské činnosti.

 

ROZSAH SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALUPROGRESS

Tento dokument definující rozsah systému environmentálního managementu je určen k informaci pro orgány státní správy, všechny obchodní partnery, subdodavatele, zaměstnance akciové společnosti a ostatní spolupracující zainteresované strany a veřejnost.

Akciová společnost projevuje trvalý zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností a produktů na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. Systém environmentálního managementu, který je ve společnosti zaveden od roku 2004 a certifikován společností TÜV SŰD Czech s.r.o., aktuálně vychází z požadavků normy ČSN EN ISO 14001: 2016 a jeho vhodnost je schválena a pravidelně přezkoumávána vedením akciové společnosti. V případě významných změn v chodu společnosti se zabýváme mimo jiné i jejich vlivem na stav životního prostředí v místní lokalitě. Pokud je to možné, snažíme se o maximální využívání obnovitelných zdrojů, snižování množství vyprodukovaných odpadů a zvyšování podílu odpadů předávaných k následnému využití. Naší činností spadáme do působnosti zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, provádíme pravidelná měření a analýzy dle podmínek nastavených v Integrovaném povolení.

Všichni pracovníci akciové společnosti jsou si vědomi odpovědnosti vůči budoucímu pokolení. Cesta k uplatňování této odpovědnosti je stanovena Politikou jakosti a ochrany životního prostředí akciové společnosti, kterou je deklarována snaha o trvale šetrné chování k životnímu prostředí a k vytváření podmínek pro jeho zlepšování.

Všechny výrobky společnosti jsou 100% recyklovatelné.

Jedním z výchozích materiálů systému environmentálního managementu akciové společnosti je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Snažíme se analyzovat potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran a analyzovat rizika a příležitosti našeho vzájemného působení. Důležitým kritériem pro výběr dodavatele je pro nás i jeho vztah k jednotlivým oblastem životního prostředí.

Konkrétní environmentální cíle jsou definovány v rámci přezkoumání vedením a jsou zaměřeny zejména na trvalé plnění záměrů Politiky jakosti a ochrany životního prostředí, která vychází z níže uvedených trvalých zásad k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů:

V souladu s platnou legislativou a nastaveným systémem EMS se snažíme zajišťovat ve všech plánovaných i provozovaných činnostech ochranu životního prostředí a dodržovat stanovené postupy tak, aby vůči činnostem společnosti a jejímu působení na životní prostředí nebyla vznesena žádná stížnost a akciová společnost nebyla zatížena žádnou sankcí. Péči o životní prostředí považujeme za součást řízení firmy. Formou interních auditů provádíme kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek akciové společnosti zahrnutých do systému řízení.

Zajišťujeme bezpečné nakládání s odpady, včetně jejich zneškodnění. V pravidelných intervalech měříme emise vypouštěné do ovzduší v souladu s podmínkami nastavenými legislativními předpisy. Ochranu životního prostředí chápeme jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než jakékoliv dodatečné řešení.

Akciová společnost má vypracovány postupy pro stanovená monitorování a měření.

Mezi hlavní sledované údaje patří: množství vypuštěných emisí, spotřeba plynu, vody, energií, množství a druhy vyprodukovaných odpadů, nakládání s obaly, množství a nebezpečné vlastnosti používaných chemických látek a směsí.

Ve společnosti jsou nastaveny postupy k pravidelnému průběžnému sledování a vyhodnocování těchto parametrů.

Výsledky interních auditů, analýz a poznatky z certifikačních a dozorových auditů jsou průběžně projednávány ve vedení akciové společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního profilu.